Connect With Your People

כלי דיגיטלי חדשני
לפרסונליזציה של תהליכי ניהול

מפגש השקה בזום למנהלות HR&OD

30.03.2022 | יום ד’ | 09:00

למה עכשיו?

התאמת הפרקטיקה הניהולית לציפיות ולצורכי העובדים הינה מהמיומנות המרכזיות הנדרשות לשימור עובדים והעלאת ביצועים ב-2022.

זה הזמן ל- Re

כלי דיגיטלי שמסייע בהקניית מיומנויות למנהלים להתאמה פרסונלית של השיח, המשוב, פיתוח מוטיבציה ועוד.
Re יעמוד לרשות המנהלים בארגון כל השנה: במפגשים המשמעותיים עם האנשים שלהם, בדילמות הניהוליות ובקבלת החלטות.

Re הוא הרבה מעבר.

תהיו הראשונות לגלות
ולהתנסות במפגש ההשקה:

הרקע הארגוני שהביא
לפיתוח כלי ייחודי זה

הגישה הייחודית של RE
לפתרון דילמות ניהולית

היתרונות הארגוניים והעסקיים
שהשימוש בו מציע

התנסות מעשית
של המשתתפות

מתי זה קורה?

30.03.22 | יום ד' |
 09:00-10:00 | ZOOM

אני בפנים!